UKHUTHAZO LWEMFUNDO eMZIMKHULU

Ekuqondeni into yokuba uninzi lwezikolo zakuthi azithathintweni ekubeni zingazithengela amaphepha-ndaba ngokunokwazo, singuloMasipala siye saqalisa iphulo lokuqokelela amaphepha-ndaba de siphise ngawo kwizikolo zase Mzimkhulu. Ngale nkqubo sizama ukongeza umdla kwii titshala nakubafundi njengoba izikolo ezininzi zikude nee dolophu ke ngoku ukufuma la maphepha-ndaba kuyinto enkulu kubo leyo.
Enye into esithe sayiphawula ngeyokuba amaphepha-ndaba ayathengwa kakhulu eMzimkhulu kodwa abanikazi bawo bayawalahla , bakugqiba ukuwafunda. Lo mkhwa udlala indima enkulu ekungcoliseni idolopha yethu.
Njengenxalenye yokwandisa eliphulo, sicela umngeni nakubani na othi athenge iphepha-ndaba ukuba aphise ngalo kumntwana wesikolo okanye kwititshala akugqiba axhome umfanekiso wabo apha kule facebook page.....wakugqiba ubhale: